شرکت سبدگردان زاگرس

تحلیل بنیادی کلوند | شرکت کاشی الوند

صنعت کاشی

کاشی قطعه سنگی مصنوعی است که در طول و عرض‎‌های متفاوت با ضخامت‌ چند میلیمتری ساخته می‌شود که یک روی آن سطحی شیشه ای و کاملا صاف و صیقلی دارد. کاشی دو بخش سفالی و لعابی دارد که بخش سفالی آن قسمت اصلی و استخوان بندی آن را تشکیل می‌دهد و بخش لعاب آن با پوششی شیشه ای مانند روی بخش سفالی قرار می‌گیرد.

کاشی و سرامیک جز مهم ترین مصالح مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی به شمار می‌آیند. صنعت کاشی و سرامیک، سهم بزرگی از صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و به دلیل نقش مهمی که در ایجاد اشتغال دارد از صنایع تولیدی مهم ایران به حساب می‌آید. حضور صنعت کاشی و سرامیک در میان هفت صنعت دارای اولویت در سند چشـــم انداز برنامه راهبـــردی 1404 در کنار صنایعی از جمله فولاد و خودروسازی، نشان از پتانسیل بالا و اهمیت این صنعت برای کشور دارد.

چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده کاشی و سرامیک در جهان به شمار می‌آید. بعد از چین، هند و برزیل در رده های بعدی قرار دارند. جالب است بدانید ایران با قرار گیری در جایگاه پنجم، جز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک و همچنین صادرکنندگان آن در جهان به حساب می‌آید که این نشان از اهمیت بالای این صنعت دارد.

معرفی شرکت کاشی الوند با نماد کلوند

شـرکت صنایـع کاشـی و سـرامیک الونـد بـه صـورت شـرکت سـهامی خـاص در تاریخ 1363/04/20 به صورت شرکت سهامی خاص بـا نـام کاشـی پـارس نـو در اداره ثبـت شـرکت هـا و مالکیـت صنعتـی تهـران بـه ثبـت رسـید. در تاریخ 1367/07/20 نـام شـرکت بـه صنایـع کاشـی و سـرامیک الونـد(سهامی خاص) تغییـر یافـت. شرکت کاشی الوند در سـال 1373 در بـورس اوراق بهـادار تهـران پذیرفتـه و در تاریخ 1373/12/21 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. در حـال حاضـر ایـن شـرکت جـز واحدهـای تجـاری فرعـی شـرکت سـرمایه گـذاری صـدر تامیـن (واحد فرعی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و واحد تجاری نهایی گروه، سازمان تامین اجتماعی اسـت. مرکـز اصلـی شـرکت در تهـران و کارخانجـات آن در شـهر صنعتـی البـرز قزویـن قرار دارد.
طبـق آخریـن پروانـه هـای بهـره بـرداری در سـال 1400، ظرفیـت کارخانـه هـای الونـد 2،1 و 3 بـه ترتیـب 3/1 ، 2/8 و 3 میلیـون مترمربـع توسـط سـازمان صنعـت و معـدن و تجـارت تعییـن گردیـد.

ترکیب سهامداران کاشی الوند

سهامدارانتعداد سهامدرصد
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین259,098,42164.77
صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران12,048,7483.01
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن6,389,5271.59
صندوق سرمایه گذاری اعتضاد غدیر6,000,0001.5
PRX4,110,6111.02
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما4,022,0281
سایر108,330,66527.11
جمع کل400,000,000100

اطلاعالت تابلو کاشی الوند

نام شرکتکاشی الوندسال مالی12/29
نمادکلوندقیمت سهم46,880
سال تاسیس1363ارزش بازار18752 میلیارد ریال
سرمایه فعلی400,000,000حجم مبنا323,904

مفروضات تحلیل بنیادی کلوند

کارشناسی فصل چهارم 1402کارشناسی 1403کارشناس 1404کارشناسی 1405
قیمت دلار اسکناس (سنا)421,200605,000825,0001,100,000
قیمت دلار نیما390,000550,000750,0001,000,000
نرخ تورم40%40%35%
افزایش نرخ انرژی40%40%35%
افزایش نرخ حقوق و دستمزد25%30%30%
افزایش نرخ کاشی پرسلان40%40%35%
افزایش نرخ کاشی دیوار36%36%32%
افزایش نرخ کاشی کف30%30%30%

تولید و فروش کاشی الوند

شرکت کاشی الوند 3 مدل کاشی پرسلانی، دیوار و کف تولید می‌کند. به طور میانگین 31% از تولید کل مربوط به کاشی پرسلانی، 35% کاشی دیوار و 34% مربوط به کاشی کف است. از سال 1402با توجه به بهره برداری طرح توسعه از ظرفیت کاشی کف کاسته و به کاشی پرسلانی اضافه شد که با احتساب این تغییرات نسبت تولید کاشی پرسلانی به تولید کل 45%، کاشی دیوار 37% و کاشی کف 18% تغییر یافت.

با توجه به نرخ بالای کاشی پرسلانی در مقایسه با دیگر محصولات تولیدی کلوند و از طرفی افزایش حجم تولید این محصول در کارخانه کاشی الوند، در سال 1402 می‌توان مبلغ فروش خوبی را از این محل شناسایی کرد.

با توجه به اینکه در سال 1399 مقدار تولید به پایین ترین حد خود در 5 سال گذشته خود رسید، اما بیشترین مقدار فروش را به خود اختصاص داد که این موضوع حاکی از فروش موجودی کالاهای شرکت دارد.

در پنج سال گذشته حدود 10% از فروش کاشی پرسلانی به فروش خارجی اختصاص داشت. این عدد در کاشی دیوار و کف به ترتیب 13% و 7% بود. در سال 1402 نسبت فروش صادراتی به ترتیب 19%، 35% و 4% بود که نشان از افزایش حجم فروش صادراتی دارد و پیش بینی می‌شود که این روند ادامه دار باشد. در تحلیل بنیادی کلوند برای سال 1403 تا 1405 درصد فروش خارجی کاشی پرسلانی 15%، کاشی دیوار 40% و کاشی کف 5% پیش بینی می‌شود.

در بالا تفکیک مبالغ فروش داخلی و خارجی (صادراتی) برای سال 1402 آورده شد. درصد فروش کاشی پرسلانی به کل فروش (داخلی و خارجی) رو به افزایش و همین درصد برای کاشی کف در حال کاهش است که با توجه به نرخ بالاتر کاشی پرسلانی و در نتیجه حاشیه سود بالاتر برای شرکت این موضوع می‌توان سود خوبی را برای شرکت کاشی الوند پیش بینی کرد.

بهای تمام شده کلوند

بهای تمام شده کالای تولید شده شامل 52٪ مواد مستقیم مصرفی، 12٪ دستمزد مستقیم تولید و 36٪ سربار می‌شود. در خصوص مقدار مواد مصرفی نزدیک به 94% را خاک رس تشکیل می‌دهد که می‌توان از اصلی ترین ماده مصرفی برای تولید از آن نام برد، اما به لحاظ مبلغ مصرفی، نزدیک به نیمی از آن مختص به لعاب است.

صورت سود و زیان کلوند

دوره مالی139713981399140014011402/09کارشناسی فصل چهارم منتهی به 1402/12کارشناس 1402کارشناسی 1403کارشناسی 1404کارشناسی 1405
فروش1,609,8342,017,9723,580,1405,888,2708,678,5749,743,4663,589,43913,332,90517,958,69124,736,09233,058,288
بهای تمام شده کالای فروش رفته(1,200,537)(1,607,497)(2,667,146)(4,321,292)(6,365,169)(6,792,136)(2,862,039)(9,654,175)(13,477,660)(18,375,982)(24,601,821)
سود (زیان) ناخالص409,297410,475912,9941,566,9782,313,4052,951,330727,4003,678,7304,481,0316,360,1108,456,467
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(96,152)(96,339)(96,608)(143,116)(190,623)(388,635)(73,998)(462,633)(615,350)(476,520)(623,997)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی)
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی(24,770)55,87392,53541,423115,64488,835187,992276,827378,945510,961674,834
سود (زیان) عملیاتی288,375370,009908,9211,465,2852,238,4262,651,530841,3943,492,9244,244,6266,394,5508,507,305
هزینه‌های مالی(48,451)(69,729)(64,125)(48,786)(124,817)(144,843)(60,641)(205,484)(359,174)(494,722)(661,166)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی17,1331,71424,003(98,621)84,99092,1687,18199,34931,21540,68552,161
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات257,057301,994868,7991,317,8782,198,5992,598,855787,9343,386,7893,916,6675,940,5147,898,300
مالیات(43,386)(51,248)(77,703)(213,625)(184,248)(259,885)(85,198)(345,083)(487,983)(765,846)(1,018,049)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم213,671250,746791,0961,104,2532,014,3512,338,970702,7363,041,7063,428,6845,174,6686,880,250
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
سود (زیان) خالص213,671250,746791,0961,104,2532,014,3512,338,970702,7363,041,7063,428,6845,174,6686,880,250
سود هر سهم پس از کسر مالیات5346271,9782,7625,0365,8471,7577,6048911,3451,788
سرمایه400,000400,000399,944399,795400,000400,000400,000400,0003,848,6843,848,6843,848,684
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه56652062875236081837908911,3451,788

همانطور که از صورت سود و زیان می‌توان دریافت به وضوح وضعیت شرکت رو به بهبود بوده که در حاشیه سود خالص و ناخالص نیز، خود را نشان می‌دهد. در حال حاضر برای سال 1402، حاشیه سود ناخالص 28% و حاشیه سود خالص 23% است که افزایش حاشیه سود را طی دوره مالی های اخیر به وضوح می‌توان دید. پیش بینی محتاطانه ما برای 1403، رسیدن حاشیه سود ناخالص به 25% است.

نکته بسیار مهمی که در تحلیل بنیادی کلوند می‌توان به آن اشاره کرد بحث افزایش سرمایه 862% از محل مازاد تجدید ارزیابی (طبقه زمین) است. با فرض قیمت 46,880 ریال، پس از ثبت افزایش سرمایه قیمت تئوریک به 4,873 ریال خواهد رسید.

نتیجه‌گیری تحلیل بنیادی کلوند

با توجه به تحلیل بنیادی کلوند و روند رو به رشد تولید و فروش آن و همچنین افزایش سرمایه صورت گرفته از محل مازاد تجدید ارزیابی، می‌توان چشم انداز خوبی را برای شرکت کاشی الوند متصور بود که با تقسیم سود 95 درصدی، بر اساس سود سال 1403 و قیمت سهم در تاریخ 1402/12/15 (46,880 ریال) نسبت P/E فوروارد شرکت برابر 4.63 خواهد شد.

به روز بمانید!

به منظور اطلاع از به‌روزرسانی‌ تحلیل‌ها و اخبار مهم مربوط به نمادهای تحلیل شده در کانال تلگرامی سبدگردان زاگرس عضو شوید.

این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر پاسخی اضافه شد، شما را از طریق ایمیل مطلع کنیم؟

جهت دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد کنید:

و یا با ما تماس بگیرید: