شماره حسابهای سبدگردان زاگرس

بانک آینده

حساب جاری – شعبه بلوار دریا کد 253

شماره حساب: 0100784951005

شماره شبا: IR850620000000100784951005

بانک پاسارگاد

حساب جاری – شعبه مصدق شمالی کد 289

شماره حساب:   2-14235627-110-289

شماره شبا:   IR230570028911014235627002